Egzamin zawodowy

Szczegółowe terminy Egzaminów zawodowych znajdziesz w kalendarzu roku szkolnego

Podstawowe informacje na temat Egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zwodzie przeprowadzanych przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną.
Informacje na temat Egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika (egzamin czeladniczy).
Przykładowe arkusze egzaminacyjne z wybranych kwalifikacji zawodowych.


O Egzaminie czeladniczym (Egzamin czeladniczy dla młodocianych pracowników)
PODSTAWA PRAWNA
Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osoby na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 12.10.2005./Dz. U nr 215, poz. 1820 z 31.10.2005r./ w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

INFORMACJE OGÓLNE O EGZAMINIE CZELADNICZYM
Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika zwany egzaminem czeladniczym jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Do egzaminu czeladniczego może przystąpić uczeń - pracownik młodociany jeśli spełni następujący
warunek: ukończy naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole.

DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO
Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa:

 • wniosek o dopuszczenie
 • potwierdzoną kopię umowy lub umów w celu przygotowania zawodowego, w przypadku pobierania nauki u kilku pracodawców
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie praktycznej nauki zawodu
 • dokumenty potwierdzające odbycie teoretycznej nauki zawodu - świadectwo ukończenia nauki w ZSZ
 • jedną fotografię
 • potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej

UWAGA!
Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą

STRUKTURA EGZAMINU CZELADNICZEGO
Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminu uzyskał oceny co najmniej dostateczne. Osobie, która zdała egzamin czeladniczy, Izba Rzemieślnicza wydaje świadectwo czeladnicze.

PAMIĘTAJ!
Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego. Zarząd Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości działając na podstawie w/w Rozporządzenia powołał na okres 5 letniej kadencji 30 komisji egzaminacyjnych czeladniczych i 30 komisji egzaminacyjnych mistrzowskich.
Komisje te egzaminują w zawodach:
 1. blacharz samochodowy
 2. cholewkarz
 3. cukiernik
 4. elektromechanik
 5. elektromechanik pojazdów samochodowych
 6. elektryk
 7. fotograf
 8. fryzjer
 9. kaletnik
 10. kamieniarz
 11. krawiec
 12. kuśnierz
 13. lakiernik samochodowy
 14. malarz tapeciarz
 15. mechanik pojazdów samochodowych
 16. modystka
 17. monter elektronik urządzeń radiowo - telewizyjnych
 18. monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 19. monter instalacji gazowych
 20. murarz
 21. obuwnik
 22. optyk mechanik
 23. piekarz
 24. posadzkarz
 25. pozłotnik
 26. rzeźnik wędliniarz
 27. stolarz
 28. ślusarz
 29. tapicer
 30. złotnik jubiler

Przykładowe arkusze egzaminacyjne z różnych kwalifikacji zawodowych

T.15 Część praktyczna


T.15 Część pisemna


A.18 Część praktyczna


A.18 Cześć pisemnaT.06 Część praktyczna


T.06 Część pisemna


A.18 Część praktycznaA.18 Cześć pisemnaR.26 Część praktyczna


R.26 Część pisemna


R.05 Część praktycznaR.05 Część pisemna


E.14 Część praktyczna


E.14 Część pisemna


E.13 Część praktyczna


E.13 Część pisemnaE.12 Część pisemna


E.12 Klucze odpowiedzi